Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Środa - Czy Twój tydzień jest również udany?
04
:
22
:
43
Menu

Zobacz również

Technikum

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Jest 5 - letnią szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu egzaminów z kwalifikacji ROL.02, ROL.08, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

- ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi w rolnictwie
- ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologi metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

 • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizowć prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik agrobiznesu

Jest 5 - letnią szkołą kształcącą w zawodzie technik agrobiznesu umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika agrobiznesu po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

- ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej;
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej;
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych;
- ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie:

 • organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie;
 • organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym;
 • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie
Zdobycie zawodu technika agrobiznesu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów na uczelniach rolniczych, ekonomicznych lub innych, albo do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych,
 • urzędach administracji samorządowej,
 • własnych firmach lub gospodarstwach rolnych i ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej,
 • gospodarstwach rolnych, agroturystycznych lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich lub może prowadzić własna produkcję gospodarczą,
 • ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.