Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wreszcie, piątek!
12
:
24
:
59
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie
15 grudnia 2019

Dodatkowe kwalifikacje uczniów w ramach projektu "Zawodowcy z Żółkiewki"

W dniach od  09 do 13 grudnia 2019 roku uczniowie Technikum, kształcącym się w zawodzie technik ekonomista, zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe w specjalnościach "Asystent samodzielnego księgowego".
Kurs został przeprowadzony w ramach realizowanego przez Zespół Szkół w Żółkiewce projektu „Zawodowcy z Żółkiewki" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Zaświadczenia i kwalifikacyjne oraz certyfikaty ukończenia kursu uzyskało 15 uczniów.
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte przez uczniów w znacznym stopniu pozwolą absolwentom szkoły na znalezienie dobrze płatnej pracy, wymagającej specjalistycznych umiejętności.
16 grudnia 2019

Podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „Młodość wolna od używek”

W dniu 16.12.2019 r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego „Młodość wolna od używek” . Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych Technikum. Celem udziału młodzieży w ww. konkursie było zwiększenie świadomości młodych ludzi w zakresie negatywnych skutków spożywania alkoholu i innych używek, ich wpływu na zdrowie i funkcjonowanie psychiczne człowieka. Najlepsze prace wykonali: Julia Zdybel, Michał Janicki i Mikołaj Szpot. Nagrody dla uczestników konkursu zostały zakupione ze środków UG w Żółkiewce w związku z realizacją przez szkołę zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
11 grudnia 2019

Stypendium dla Jakuba Prażmowskiego

W środę, 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowanego dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Wśród stypendystów był Jakub Prażmowski - uczeń kl. IV Technikum Zespołu Szkół w Żółkiewce. Celem programu stypendialnego jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi. Gratulujemy!
5 grudnia 2019

Etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 05.12.2019 r. odbyły się zawody szkolne XV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Jest ona formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności. Zakres tematyczny eliminacji szkolnych odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, ujętych w części stałej programu Olimpiady Przedsiębiorczości oraz dobrej znajomości zagadnień ujętych w części zmiennej programu Olimpiady Przedsiębiorczości realizowanej w bieżącym roku pod hasłem „Zarządzanie różnorodnością w organizacji”.

Wśród uczniów biorących udział w zmaganiach szkolnych najlepsze wyniki uzyskali uczniowie: I miejsce – Wioletta Wilczopolska kl. IV T, II miejsce Agata Zbiciak kl. II T, III miejsce Patrycja Kotyło kl. III T. Życzymy naszym koleżankom zakwalifikowania się do etapu okręgowego ww. olimpiady.

4 grudnia 2019

Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

W 2019 roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany był pod hasłem Biznes bez barier. Podczas 12. edycji największego w Polsce wydarzenia promującego świadomy rozwój i aktywną postawę wobec życia doceniane było to, jak ważną wartością jest różnorodność w biznesie, ale także zastanawiano się nad tym, jakie narzędzie mogą pomóc osobom, dla których przedsiębiorczość stanowi prawdziwe wyzwanie. W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zapraszała uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w programie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek.

W ramach realizacji ww. programu uczniowie kl. I Technikum uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów - Panią Krystyną Starczewską. Pani Rzecznik przedstawiła młodzieży prawa przysługujące konsumentom. Uczniowie uzyskali m. in. informacje dotyczące dopuszczalnego terminu i sposobu zgłaszania reklamacji. Pani Krystyna Starczewska uświadomiła uczniom przysługujące im prawa podczas dokonywania zakupów w siedzibie sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość. Ponadto Pani Rzecznik zachęcała młodzież do  kontrolowania swoich wydatków i  podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji podczas zakupów. Wskazała też zebranym instytucje publiczne zajmujące się ochroną konsumenta. Dzięki takim zajęciom uczniowie ZS w Żółkiewce będą w większym stopniu świadomymi młodymi konsumenta.