Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
16
:
16
:
27
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Szkolnictwo w naszej miejscowości

Historia naszej szkoły sięga roku 1965 i rozpoczyna się w Olchowcu, utworzeniem Szkoły Przysposobienia Rolniczego. Nauka w tej szkole trwała 2 lata. W 1970 roku szkołę tę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Od momentu powstania szkoła nie posiadała własnej bazy lokalowej i mieściła się katem w budynkach szkół podstawowych: w latach 1975 - 1977 zajmowała lokal przy Szkole Podstawowej w Koszarsku, a od 1978 roku została przeniesiona do Żółkiewki. W tym okresie opiekę nad szkołą sprawowali dyrektorzy szkół podstawowych.

W roku 1981 pierwszym samodzielnym dyrektorem Zasadniczej szkoły Rolniczej w Żółkiewce został pan Bohdan Kiełbasa. Przez dwa kolejne lata szkoła mieściła się w starym budynku po byłym Posterunku Milicji Obywatelskiej. Zły stan techniczny tego budynku oraz brak zaplecza rekreacyjnego dla młodzieży sprawiły, iż dyrektor podjął starania mające na celu zapewnienie szkole lepszej bazy lokalowej. W dniu 21.01.1983 roku Gminna Rada Narodowa w Żółkiewce przekazała szkole budynek po byłym Ośrodku Zdrowia, pozostawiając czasowo w jego części Pogotowie Ratunkowe. W tym momencie zrodziła się nadzieja na rozwiązanie problemów lokalowych szkoły, zwłaszcza, że wraz z nowymi pomieszczeniami szkoła przyjęła pod swą opiekę zabytkowy park. Rok szkolny 1985/1986 jest rokiem szczególnym, gdyż rozszerzony zostaje zakres kształcenia o Wieczorowe Technikum Rolnicze, a w roku 1988 szkoła pożegnała pierwszych absolwentów, którym wręczono świadectwa dojrzałości. Również w tym czasie zmieniła się nazwa szkoły na Zespół Szkół Rolniczych w Żółkiewce.

Z dniem 1 września 1991 roku dotychczasowy dyrektor pan Bohdan Kiełbasa przeszedł na emeryturę i od tego czasu stanowisko dyrektora przejęła pani Jadwiga Blicharz. Jesienią 1993 roku z budynku szkolnego wyprowadziło się pogotowie ratunkowe, a cały lokal przeszedł w użytkowanie szkoły, co znaczenie poprawiło warunki i zapewniło perspektywy rozwoju. Z dniem 1 września 1996 w szkole utworzone zostało Liceum Ekonomiczne. Był to również rok w którym szkoła przejęła od Urzędu Gminy budynek po magazynie włókna i adaptowała go na własne potrzeby. W roku 1996 w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Żółkiewce wchodziły: Liceum Ekonomiczne, Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Nowy rok szkolny 1996/97 rozpoczął się już w wyremontowanym i zaadaptowanym pod potrzeby szkoły przejętym budynku. W 1998 roku utworzono nowy profil kształcenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych.

Podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego 1999/2000 dokonano wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek szkoły. Uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku wybudowanego obiektu odbyło się 30 października 2002 roku. Zakończenie inwestycji zapewniło zespołowi odpowiednie warunki do pracy. Należy podkreślić, że Zespół Szkół w Żółkiewce jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną w zachodniej części powiatu krasnostawskiego i stwarza możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej przy najmniejszych nakładach finansowych. Obecnie w skład zespołu wchodzą następujące szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych; Technikum - kształcące w zawodach: technik ekonomista i technik mechanizacji rolnictwa; Technikum Uzupełniające; Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Policealna Szkoła Zawodowa.

Większość absolwentów naszej szkoły kontynuuje naukę w uczelniach wyższych. Nasi uczniowie przystępują do konkursów i olimpiad osiągając sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym. W roku szkolnym 2003/04 Liceum Ogólnokształcące uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą" organizowanej przez Gazetę Wyborczą pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i w październiku 2004 roku uzyskało certyfikat "Szkoły z klasą". Poza tym w celu podnoszenia jakości kształcenia szkoła współpracuje z różnymi instytucjami, zakładami pracy i wyższymi uczelniami.

Jak widzimy dzieje szkoły są wpisane w historię Żółkiewki naszej małej ojczyzny, a jej "Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości".

Rok 1965

Historia szkolnictwa w naszej gminie sięga roku 1965. W tym roku w naszej gminie powstaje pierwsza szkoła przysposobienia rolniczego w Olchowcu.

Rok 1969/70

W tym roku szkolnym Szkołę Przysposobienia Rolniczego przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

Rok 1975/76

Szkoła rolnicza zostaje przeniesiona do Żółkiewki i mieści się w dwóch klasach szkoły podstawowej. Jednak z powodu braku pomieszczeń szkołę rolniczą przeniesiono do wsi Koszarsko. Za rok Zasadnicza Szkoła Rolnicza znowu wraca do Żółkiewki i zajmuje dwa pomieszczenia w szkole podstawowej.

Rok 1981

ZSR przenosi się do starego budynku MO. W roku 1982 dwuletnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza zostaje przekształcona w szkołę 3-letnią.

Rok 1983/84

W tym roku Szkoła Rolnicza znowu zmienia swoją siedzibę. Tym razem otrzymuje część starego dworku, w którym mieścił się Ośrodek Zdrowia. Drugą część zajmuje Pogotowie Ratunkowe. W roku 1985 powstaje Wieczorowe Technikum Rolnicze.

Rok 1993

Pogotowie Ratunkowe wyprowadziło się do nowego lokalu a szkoła otrzymuje wszystkie pomieszczenia dworku.

Rok 1995

Po wielu perypetiach otrzymujemy od Urzędu Gminy w Żółkiewce drugi budynek dawny magazyn włókna. Po pierwszych oględzinach widok nie nastraja optymistycznie. Doprowadzenie tego budynku do stanu używalności wymaga dużo pracy. Jednocześnie powstaje Liceum Ekonomiczne a dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Rolnicza zostaje przeprofilowana na Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku mechanizacji rolnictwa.

Rok 1996

Po okresie wytężonej pracy nad remontem i zaadaptowaniem magazynu na potrzeby szkoły, zostaje on oddany wraz z nowym skrzydłem na potrzeby szkoły. Jednocześnie zostają zorganizowane warsztaty. Powiększa się też baza dydaktyczna i materiałowa szkoły zostają zakupione: samochód dostawczy Żuk, ciągnik, samochód do nauki jazdy Polonez oraz kombajn zbożowy. W związku z powyższymi zakupami zachodzi konieczność budowy szopo-garażu. Zostaje on oddany do użytku w roku 1997. Nauka w nowym budynku trwa już trzeci rok. Jest ciepło, jasno i przyjemnie. Jedyny mankament, to brak sali gimnastycznej.

Rok 1997/98

W latach tych zakończone zostają prace przy szopo-garażu. Udaje się też przeprowadzić dość poważną inwestycję jaką była wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego dworku. Jedną z ostatnich prac było ukończenie budowy ogrodzenia wokół szkoły.

Rok 1999

27.07.99 rozpoczęto pomiary geodezyjne pod budowę nowego skrzydła naszej szkoły. Już po kilku dniach rozpoczęły się roboty ziemne pod nowy budynek. Jest wrzesień. Pierwszy etap budowy mamy już za sobą. Wznoszenie murów rozpoczęło się uroczystym wmurowaniem aktu erekcyjnego. Mury rosną szybko i w październiku część podziemna budynku jest na ukończeniu. Zima przerwała prace budowlane.

Rok 2000

Z nadejściem wiosny budowa znów ruszyła. W maju został zalany wieniec na części podziemnej a w czerwcu mamy już połowę parteru. Z każdym dniem mury rosną coraz większe. Jesienią, po ułożeniu stropu parteru, mury pierwszego piętra są na ukończeniu.

Rok 2001

Wiosną rozpoczęto prace nad konstrukcją dachową. Prace przebiegają szybko. W planie jest wykonanie wszystkich instalacji i tynków wewnętrznych. O tym jak szybko udało się wykonać bardzo dużo prac budowlanych możemy się przekonać, patrząc na powstającą salę gimnastyczną. Na przełomie listopada i grudnia został położony parkiet i przeprowadzone wszystkie prace wykończeniowe.

Rok 2002

W styczniu został zakupiony sprzęt gimnastyczny i zamontowane drabinki do ćwiczeń. Od tej pory uczniowie zaczęli w pełni korzystać z nowej sali gimnastycznej. W marcu 2002 roku nowe skrzydło szkoły było na zewnątrz prawie gotowe. Brakowało tylko tynków i parkingu. Pozostały jeszcze do zrobienia prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Od września rozpoczęły się intensywne prace wykończeniowe sal lekcyjnych. Przebiegały dość sprawnie. Świadczy o tym krótki czas w którym zostały wykonane. Już na początku października wykonano również tynki zewnętrzne i parking przed szkołą. Prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku są ostatnim etapem przed uroczystym oddaniem nowej szkoły do użytku.

30 października wszystkie prace przy budowie nowego budynku były ukończone. Sale lekcyjne lśniły nowością i wszystko pachniało farbą. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Dla nas był to historyczny moment. Przybyli zaproszeni goście z województwa, powiatu, gminy i wszyscy którzy byli związani z naszą szkołą. Od tej pory mamy piękne, nowe sale lekcyjne, wyposażone w pomoce dydaktyczne. Młodzież z naszego terenu może zdobywać wiedzę w bardzo dobrych warunkach. W ostatnim czasie zostało wykonane ogrodzenie wokół nowego budynku szkoły.

ROK 2008

Wraz z rozwojem szkoły poprawiła się baza dydaktyczna. Nowo zakupiony sprzęt w postaci maszyn i urządzeń rolniczych wymagał miejsca, w którym mógł być przechowywany. Powstaje garaż.

W 2008 r. braliśmy udział w projekcie – Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych.

ROK 2013

W 2013 r. przeprowadzony został remont pracowni warsztatowych. Wykonano nowe bramy uchylne i instalacje sanitarne.

W 2013 r. zakupiono nowe maszyny w ramach projektu "Staże i praktyki - lepszy start w dorosłe życie"

W 2013 r. powstało boisko trawiaste, na którym rozgrywane są mecze, w tym m. in. Puchar Wiosny.

ROK 2016

Obecnie mamy okazały budynek wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania placówki.