Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Czwartek - Weekend tuż tuż ...
14
:
37
:
46
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Ceremoniał szkoły

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości oraz imprez szkolnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce "Sztandar Szkoły". Jest on dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski -ojczyzny, zarówno całego państwa jak i szkoły . Wszystkie uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, tak samo jak : przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych.

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 2. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie. W tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 3. Występowanie w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa i odpowiedzialna funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (uczeń) i asystujący (dwie uczennice).
 4. Poczet sztandarowy posiada dwa składy .Jest wiec podwójna liczba chorążych i asyst. Odpowiednie kandydatury składu są przedstawione przez zainteresowane samorządy i wychowawców klas na radzie pedagogicznej( miesiąc kwiecień) i przez nią zaakceptowane. Kadencja pocztu trwa jeden rok . Początek tej kadencji od ślubowania w dniu pożegnania absolwentów. Wychowawcy klas przedmaturalnych na ten czas zostają, opiekunami Ceremoniału szkolnego i dbają o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości zarówno w Szkole jak i poza nią. Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów mogą być wpisane do kroniki szkoły. Decyzja, rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku należy dokonać wyboru uzupełniającego.

Insygnia pocztu sztandarowego:

 1. biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym ramieniem kolorem białym do góry, spięte na lewym biodrze
 2. białe rękawiczki

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń- ciemny garnitur obowiązkowo z krawatem w ciemniejszej tonacji z białą koszula. Uczennice powinny mieć białe bluzki i ciemne spódnice lub spodnie(kolory dopuszczalne :granat, czerń lub stonowany niebieski). Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły.

Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

 1. Uroczystości rocznicowych- Konstytucji 3 Maja, Odzyskania Niepodległości -11 listopada.
 2. Ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego.
 3. Ceremonii klas maturalnych kończących szkołę.
 4. Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru:

Postawy Opis chwytu sztandaru
Postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza" Sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawa ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka jak w postawie "zasadniczej".
Postawa "spocznij" Sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij"
Postawa "na ramię" Chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię i trzyma je pod kątem 450. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
Postawa "prezentuj" Z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokość barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.
Salutowanie sztandarem w miejscu Wykonuje się z postawy "prezentuj"; chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 450. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj"
Salutowanie sztandarem w marszu Z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: "na prawo patrz" - pochyla sztandar; "baczność" - bierze sztandar na ramię.

Uroczystości rocznicowe

Wprowadzenie sztandaru

Komendy i ich kolejność Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar
proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru przygotowanie do wejścia postawa "na ramię
"baczność", sztandar wprowadzić uczestnicy w postawie "zasadniczej" - wprowadzenie sztandaru - zatrzymanie na ustalonym miejscu - w postawie "na ramię w marszu"- postawa "prezentuj"
"do hymnu" uczestnicy jak wyżej postawa "zasadnicza" Postawa "salutowanie w miejscu"
"po hymnie" uczestnicy w postawie "spocznij" spocznij - postawa "prezentuj" - postawa "spocznij"

Wyprowadzenie sztandaru

Komendy i ich kolejność Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar
proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru spocznij - postawa "spocznij"
"baczność", sztandar wyprowadzić uczestnicy w postawie "zasadniczej" - postawa "zasadnicza - wyprowadzenie sztandaru - postawa "zasadnicza"- postawa "na ramię w marszu"
spocznij uczestnicy siadają lub opuszczają miejsce uroczystości

Ceremoniał ślubowania pocztu sztandarowego - odbywa się w czasie uroczystego pożegnania klas maturalnych

Komendy i ich kolejność Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar
proszę o powstanie uczestnicy powstają postawa "spocznij" postawa "spocznij"
"baczność", sztandar wprowadzić uczestnicy w postawie zasadniczej
- wprowadzenie sztandaru
- zatrzymanie się na ustalonym miejscu
- postawa "na ramię w marszu"- postawa "zasadnicza"
uczestnicy w postawie zasadniczej - wprowadzenie sztandaru- zatrzymanie się na ustalonym miejscu - postawa "na ramię w marszu"- postawa "zasadnicza"
poczet sztandarowy Wystąp! uczestnicy postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu występuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru w odległości 1 metra od sztandaru postawa "zasadnicza" - postawa "zasadnicza"- postawa "prezentuj"
"do ślubowania" uczestnicy postawa "zasadnicza", nowy skład pocztu sztandarowego unosi prawe dłonie (palce jak przy salutowaniu) na sztandar i powtarza tekst ślubowania postawa "zasadnicza" postawa "salutowanie w miejscu"
"po ślubowaniu" uczestnicy postawa "spocznij", nowy skład pocztu opuszcza dłonie po ślubowaniu postawa "zasadnicza" postawa "prezentuj"
"baczność" odmaszerować"spocznij" uczestnicy postawa "zasadnicza", uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce Dyrektor dokonuje wręczenia pamiątkowych nagród. postawa "zasadnicza"postawa "spocznij" postawa "prezentuj"postawa "spocznij"
"baczność""sztandar wyprowadzić" uczestnicy postawa "zasadnicza" postawa "zasadnicza"wyprowadzenie sztandaru postawa "zasadnicza"postawa "na ramie w marszu"

ROTA ślubowania pocztu sztandarowego:

Chorąży przekazujący:

Przekazujemy Wam ten sztandar, symbol naszej szkoły. Noście go dumnie, a swoja postawą i zachowaniem nie splamcie jego imienia.


Chorąży przejmujący:

Przyjmujemy sztandar z dumą i powagą. W swojej postawie przyrzekamy przestrzegać wartości i ideałów wpajanych w tej szkole. Obiecujemy, że nasze zachowanie nie splami jego imienia.

Uroczystości poza terenem szkoły

Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:

wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu , a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji "Baczność" lub "Spocznij". Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji "Baczność" następuje w następujących sytuacjach:

 1. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
 2. podczas opuszczania trumny do grobu;
 3. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
 4. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

W życiu szkoły ważne uroczystości uświetniają swoją obecnością zaproszeni goście. Zaproszonych gości powinien powitać dyrektor w wejściu do szkoły. Jeżeli tego obowiązku nie może wypełnić sam, deleguje swojego zastępcę. Gości wita w swoim gabinecie dyrektor i prowadzi na miejsce uroczystości.

Godło i flaga są symbolami państwa, do których należy się odnosić z należną czcią i szacunkiem . Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami samorządowymi, organizacji, instytucji itp. Miejscem pierwszym (uprzywilejowanym) jest zawsze prawa strona osoby stojącej tyłem do budynku lub na prawo od godła, patrząc od strony godła (tj. kierunek, w którym patrzy orzeł). W heraldyce przyjmuje się odwrotny kierunek patrzenia, tj. nie z punktu widzenia obserwatora, ale z punktu widzenia godła lub flagi. Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych.