Zespół Szkół w Żółkiewce
Godło
ZS
w Żółkiewce
Wtorek - Poniedziałek już na szczęście za nami!
13
:
46
:
00
Menu

Zobacz również
dziennik bip bip perspektywy OSE nie

Technikum

Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

Jest 5 - letnią szkołą umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po zdaniu egzaminów z kwalifikacji ROL.02, ROL.08, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się w dziedzinie techniki zarówno rolniczej jak również samochodowej wyposażonej w nowoczesne urządzenia i systemy elektroniczne.

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje następujące kwalifikacje:

- ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi w rolnictwie
- ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Absolwent posiądzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych dziedzin obróbki ręcznej i mechanicznej oraz znajomość rysunku technicznego, technologi metali i innych przedmiotów zawodowych. Ponadto zdobędzie wiadomości z dziedziny ekonomii i funkcjonowania podmiotów gospodarczych i rynku pracy. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych i samochodowych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki potrafi:

 • użytkowac pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej;
 • obsługiwać pojazdy, środki transportowe, maszyny i urządzenia stosowane w rolnictwie;
 • ocenianiać stan techniczny maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze;
 • organizowć prace związane z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • obsługiwać urządzenia, systemy elektroniczne oraz nawigacje satelitarną stosowaną w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Technik rachunkowości

Jest 5 - letnią szkołą kształcącą w zawodzie technik rachunkowości umożliwiającą uzyskanie dyplomu technika rachunkowości po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji, a także świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

- EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacj i kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego;
- EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.
Zdobycie zawodu technika rachunkowości pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów na uczelniach ekonomicznych lub innych, albo do podjęcia pracy w:

 • komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych;
 • bankach i instytucjach ubezpieczeniowych;
 • urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
 • firmach usługowych;
 • we własnej firmie.